Pages

วันศุกร์, กรกฎาคม 22

อบรม LAB Cyber Security ให้กับทาง SIPA ครั้งที่ 2

 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร ที่ทาง SIPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้จัดขึ้น ทางผมและทีม SRAN ได้เข้าร่วมเพื่อทำการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร LAB Cyber Security จำนวน 5 วัน

ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SIPA ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Cyber Security และการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 56 คน” จัดทำเป็นการสอนแบบ LAB ปฎิบัติจริงจำนวน 5 วัน รุ่นที่ 2 วันที่  25 – 30 กรกฎาคม 2559  โดยการฝึกปฏิบัตินี้ได้ทำให้ผู้อบรมได้รู้จัก Log files แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น Network Log , Syslog จากอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่าย ตลอดจน Log จากการถอดค่า SSL (SSL Decrypt) และเสริมทักษะในการวิเคราะห์ Log แบบมืออาชีพ รวมทั้งการฝึกสังเกตการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปปฏิบัติตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป

หลักสูตรวิเคราะห์ Log การโจมตีระบบทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรนี้ผมออกแบบให้เน้น “การมองเห็นบนระบบเครือข่าย (Network visibility)  และ เห็น Log แต่ละชนิดหน้าตาเป็นเช่นไร เพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์และการหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ตัวอย่าง LAB ที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรม

 

นับว่าเป็นอีกการอบรมหนึ่งที่ผมประทับใจอีกครั้งหนึ่ง  เพราะ LAB ทั้งหมด Set มาจากประสบการณ์ของตนเอง สอนตามประสบการณ์  ในการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนฟรี  กิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และทาง SIPA

บรรยากาศในห้องปฏิบัติการ

ฝึกอบรม LAB Cyber Security ให้กับทาง SIPA

 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร ที่ทาง SIPA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้จัดขึ้น ทางผมและทีม SRAN ได้เข้าร่วมเพื่อทำการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร LAB Cyber Security จำนวน 5 วัน


ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ SIPA ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Cyber Security และการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 56 คน” จัดทำเป็นการสอนแบบ LAB ปฎิบัติจริงจำนวน 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2559 นี้  และรุ่นที่ 2 วันที่  25 – 30 กรกฎาคม 2559  โดยการฝึกปฏิบัตินี้ได้ทำให้ผู้อบรมได้รู้จัก Log files แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น Network Log , Syslog จากอุปกรณ์ และเครื่องแม่ข่าย ตลอดจน Log จากการถอดค่า SSL (SSL Decrypt) และเสริมทักษะในการวิเคราะห์ Log แบบมืออาชีพ รวมทั้งการฝึกสังเกตการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานำไปปฏิบัติตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป

ภาพความประทับใจในรุ่นที่ 1