Pages

วันศุกร์, ธันวาคม 25

ลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง CIPAT กับ TRIS ในการจัดทำงานวิชาการและที่ปรึกษากฎหมาย PDPA

 เมื่อวันที่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปมุมวัน ได้มีพิธีลงลงนามใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Compliance) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  (CIPAT) กับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) โดย นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ กับนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act Compliance) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเหมาะสม
3. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยและสากล
4. เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

วันอังคาร, ธันวาคม 15

จัดฝึกอบรม Cybersecurity Awareness สำหรับคุณหมอ กลุ่ม Non-IT ให้กับโรงพยาบาลเวชธานี

 วันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2563 ทางบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้จัดฝึกอบรม Cybersecurity Awareness ให้กับ โรงพยาบาลเวชธานี จำนวน 2 รุ่น โดยมีระดับผู้บริหาร ฝ่าย HR การตลาด และ คุณหมอ ในการฝึกอบรม ได้มีการสาธิต การติด Phishing และ Ransomware รวมถึงจำลองสถานการณ์สมมุติ ในการติด Phishing และ Ransomware เพื่อสร้างความเข้าใจจากการปฏิบัติงานจริง โดยคุณนนทวัตต์ สาระมาน จัดการบรรยายด้วยตัวเอง