Pages

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 12

Anonymous Router : Untracked เราเตอร์ล่องหน

การตั้งค่า

 1. ทำการ Restore OpenWrt firmware ไปยัง เครื่อง router ซึ่งดูรุ่นตามตารางนี้ Table of Hardware
 2. ทำการ SSH ไปยัง OpenWrt router and install package dependency โดยมีขั้นตอนดังนี้
  opkg update
  opkg install libevent2-openssl libevent2 libminiupnpc libnatpmp tor-alpha tor-alpha-fw-helper tor-alpha-geoip
  
 3. ทำการ Configure network configuration file, ไปที่ /etc/config/network
  config interface 'Untracked'
    option proto 'static'
    option ipaddr '172.16.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'
  
 4. ทำการ Configure firewall zone configuration file, append ไปที่ /etc/config/firewall
  config zone
    option name 'Untracked'
    option network 'Untracked'
    option input 'REJECT'
    option output 'ACCEPT'
    option forward 'REJECT'
    option conntrack '1'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-DHCP'
    option src 'Untracked'
    option proto 'udp'
    option dest_port '67'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-DNS'
    option src 'Untracked'
    option proto 'udp'
    option dest_port '9053'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-Transparent'
    option src 'Untracked'
    option proto 'tcp'
    option dest_port '9040'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-SOCKS'
    option src 'Untracked'
    option proto 'tcp'
    option dest_port '9050'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
 5. ทำการ Configure tor (Untracked) dhcp network, ไปยัง /etc/config/dhcp
  config dhcp Untracked
    option interface  Untracked
    option start    100
    option limit    150
    option leasetime  1h
  
 6. ทำการ Configure torrc file
  RunAsDaemon 1
  DataDirectory /var/lib/tor
  User Untracked
  VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
  TransPort 9040
  TransListenAddress 172.16.1.1
  DNSPort 9053
  DNSListenAddress 172.16.1.1
  TrackHostExits .
  TrackHostExitsExpire 1800
  StrictExitNodes 1
  ExitNodes {de},{ru},{us},{fr},{gb},{at},{in},{br},{it},{ua}
  
 7. ทำการ Configure tor startup, ไปยัง /etc/rc.local
  sleep 10; 
  /etc/init.d/tor start
  
 8. ทำการ Configure wireless configuration use tor network, ปรับเปลี่ยนค่า /etc/config/wireless
  config wifi-iface
    option device 'radio1'
    option mode 'ap'
    option encryption 'psk-mixed'
    option key 'xxxxxxxx'
    option ssid 'UNT'
    option network 'Untracked'
  
 9. ทำการ Configure ปรับเปลี่ยน firewall rule (iptables),  ปรับเปลี่ยนค่า /etc/firewall.user
  enable_transparent_tor() {
   iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan1 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 9053
   iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan1 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040 
  }
  enable_transparent_tor

SRAN Dev Team

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5

ในวันที่ CAT บางรักไฟดับ

ช่วงเที่ยงของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลได้เข้าไปยังอาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่อาคารทั้งหมด ซึ่งกลุ่มม๊อบพยายามเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า เป็นการทำอารยะขัดขืน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นส่งผลให้การสื่อสารที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้มีผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะเราเตอร์หลักที่ใช้ทำงานเป็นเกตเวย์ประเทศ ซึ่งในต่างประเทศเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “Internet Outage” โดยที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกินเวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งผลกระทบอะไรบ้างนั้น
ผมลองมานั่งเขียนดูเผื่อว่าท่านผู้อ่านจะได้นึกภาพตามไปด้วยกันได้ถูกต้อง และช่วยประเมินในความเสียหายได้บ้าง

ภาพแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมติดต่อข้อมูลของทางทรูอินเทอร์เน็ต 
เรียบเรียงผลกระทบ ดังนี้
1. ผลกระทบการเชื่อมข้อมูล ผ่าน AS4651
AS4651 เป็น Gateway ที่สำคัญของประเทศตัวหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลในวันที่เกิดขึ้น พบว่า AS4651 มีจำนวน IPv4 ที่ให้บริการจำนวน 15,104 ค่า ข้อมูลทั่วไปจากลงทะเบียน ชื่อที่อยู่และผู้ติดต่อของ AS4651
person:     IP-network CAT Telecom
nic-hdl:    IC174-AP
e-mail:     ip-noc@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

person:     THIX network staff CAT Telecom
nic-hdl:    TC476-AP
e-mail:     admin-thix@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง ASN ทั้งในและต่างประเทศ
ประวัติของสถานะการเชื่อมต่อข้อมูล

กราฟแสดงสถานะการติดต่อสื่อสารของ AS4651 ดูย้อนหลัง 90 วัน และค่า Upstreams สำหรับ AS4651 
จากกราฟจะพบว่าในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการหยุดการใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งกราฟจะดิ่งตกตัดค่าเป็น 0 ขาดการติดต่อกับ ASN อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AS4651 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการเชื่อมโยงการติดต่อข้อมูลทั้งหมด 112 การเชื่อมโยงผ่าน Protocol BGP Peering 

ตัวอย่างบางส่วนของเครือข่ายที่เชื่อมติดต่อกับ AS4651 


เมื่อทำการพิจารณาทั้งหมดจาก 112 เครือข่ายพบว่ามีโครงข่ายในประเทศไทยที่กระทบถึง 28 โครงข่ายประกอบด้วย (วัดค่าจากตอนเหตุการณ์ปิดการสื่อสารในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556) ดังนี้ 
1. True : AS7470 
2. CAT 1 : AS9931 
3. BB-BroadBand (UIH) : AS38794 
4. 3BB : AS45758 
 5. INET : AS4618 
6. World Net : AS4765 
7. Jasmine : AS7616 
8. CSloxinfo : AS4750 
9. DTAC : AS9587 
10. KIRZ : AS24187 
11. Milcom : AS3888 
12. ServeNET : AS45413 
13. Proimage Engineering : AS23884 
14. Symphony Communication AS132876 
15. Loxley Wireless : AS45142 
16. Smart Corp : AS4741 
17. Nettree : AS45456 
18. NIPA : AS45328 
19. CAT 2 : AS131090 
20. My Telecom Group : AS24491 
21. TT&T : AS55465 
22. Fiber To the Home : AS9413 
23. PTT ICT : AS55403 
24. SiamData : AS56309 
25. A-Net : AS4776 
26. 101 Global : AS45606 
27. NTTCTNET : AS38566 
28. Uni-Net : AS4621 

** ที่สำคัญอันเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คือ True : AS7470 , 3BB , DTAC , CAT (Data Center) และ Uni-Net โครงข่ายฝั่งมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

2. ผลกระทบต่อ AS9931
AS9931 เป็น Router ตัวสำคัญตัวหนึ่งของบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ “CAT Telecom” เนื่องจาก Router ตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อให้กับหน่วยงานต่างทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความสำคัญไม่น้อยไปกว่า AS4651 และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ของหน่วยงานทั้ง ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จะสร้างความเสียหายมากกว่า AS4651 ด้วยหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำงาน ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ AS9931

ข้อมูลเบื้องต้น AS9931

person:     Serthsiri Khantawisoote
address:    Data Communication Department, CAT
address:    Bangkok 10501
country:    TH
phone:     +66-2-237-4300
fax-no:     +66-2-506-3186
e-mail:     kserth@cat.net.th
nic-hdl:    SK79-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    hostmaster@apnic.net 20000320
source:     APNIC

person:     Tanussit Klaimongkol
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    CAT Bangkok 10501
address:    Thailand
country:    TH
phone:     +66-2-2374300
fax-no:     +66-2-5063186
e-mail:     ktanus@cat.net.th
nic-hdl:    TK38-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    ktanus@cat.net.th 20000215
source:     APNIC
ข้อมูลเชิงสถิติของ AS9931 จำนวนค่า IPv4 ที่ให้บริการมีจำนวน 198,912 ค่าAS9931 มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 41 เครือข่าย ซึ่งโดยมากเป็นเครือข่ายในประเทศไทยและเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเป็นต้น

ดังตัวอย่างเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ AS9931 ดังนี้รายการเครือข่ายที่มีการเชื่อมติดต่อกับ AS9931 

จะเห็นได้ว่า AS9931 จะกระทบต่อหน่วยงานต่างๆภายในประเทศไทยจำนวนมาก ได้แก่ สถาบันการเงิน เช่น
- ภาคธนาคารประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น
- สายการบิน ประกอบด้วย การบินไทย , Bangkok Airway เป็นต้น 
- กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
- รัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา และ การไฟฟ้าภูมิภาค 

อีกทั้งส่งผลกระทบไปยังผู้ให้บริการต่างประเทศที่มีการเชื่อมสัญญาณมาที่ AS9931 เช่นประเทศลาว และกัมพูชา ก็ได้รับผลกระทบต่อการขาดการติดต่อสื่อสารเนื่องจากไฟฟ้าในอาคาร กสท บางรักถูกตัดไฟอีกด้วย หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นอันมาก


วันศุกร์, พฤศจิกายน 29

Pony botnet : บ็อทเน็ตขโมยรหัสผ่าน

แฮกเกอร์ได้ขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเกือบสองล้านบัญชีของ Facebook, Google, Twitter, Yahoo และอื่น ๆ ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อไม่นานนี้กลุ่มนักวิจัยสามารถเข้าถึงแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ (control panel) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบ็อตเน็ตที่เรียกว่า "Pony" ที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากผู้ใช้มากถึง 102 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย จึงจำเป็นต้องนำเสนอบทความนี้เพื่อเตือนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความระมัดระวังและเป็นข้อมูลไว้ศึกษาต่อไป

ภาพประกอบที่ 1 แสดงจำนวนเหยื่อของ botnet Ponyจากประเทศต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของ Pony botnet ที่ได้รหัสผ่านไป

บอทเน็ตนี้แอบดักจับข้อมูลล็อกอินของเว็บไซต์ที่สำคัญ ๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหล่านั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดยแฮกเกอร์และติดตามเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พวกเขาค้นพบบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง

• Facebook ประมาณ 318,000 บัญชี
• Gmail, Google+ และ Youtube ประมาณ70,000 บัญชี
• Yahoo ประมาณ60,000 บัญชี
• Twitter ประมาณ22,000 บัญชี
• Odnoklassniki (เครือข่ายสังคมของรัสเซีย) ประมาณ9,000 บัญชี
• ADP (บริษัทชั้นนำ 500 อันดับในสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารฟอร์จูน 500) ประมาณ8,000 บัญชี
• LinkedIn ประมาณ8,000 บัญชี


ภาพประกอบที่ 2 แสดงจำนวนของบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ที่ถูกขโมยในจำนวนประมาณสองล้านบัญชีที่ถูกขโมย เมื่อแบ่งตามประเภทของบริการแล้ว ประกอบด้วย
• ประมาณ 1,580,000 เป็นบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์
• ประมาณ 320,000 เป็นบัญชีผู้ใช้อีเมล
• ประมาณ 41,000 เป็นบัญชีผู้ใช้ FTP
• ประมาณ 3,000 เป็นบัญชีผู้ใช้ Remote Desktop
• ประมาณ 3,000 เป็นบัญชีผู้ใช้ Secure Shell
มีไวรัสแพร่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากได้อย่างไร แฮกเกอร์อาจใช้ซอฟต์แวร์บันทึกการกดคีย์บอร์ดของผู้ใช้ที่ตกเป็นเหยื่อ (keylogger) แล้วส่งข้อมูลผ่าน proxy server ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ
ปฏิบัติการนี้แอบเก็บข้อมูลรหัสผ่านตั้งแต่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา และอาจจะทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า จะค้นพบ proxy server ที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ มิลเลอร์จาก Trustwaveกล่าวว่า มีเซิร์ฟเวอร์อื่นที่คล้ายคลึงกันหลายแห่ง ที่พวกเขายังไม่ได้ค้นพบยังเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ที่ตกเป็นเหยื่อว่า เกือบ 16,000 บัญชีใช้รหัสผ่าน “123456” อีก 2,212 บัญชีใช้รหัสผ่าน “password” และ 1,991 บัญชีใช้รหัสผ่าน “admin” มีเพียงร้อยละ 5 ของรหัสผ่านเกือบสองล้านรหัสที่ถือว่าดีเยี่ยม ใช้อักขระทั้งสี่รูปแบบและยาวมากกว่า 8 ตัวอักษร อีกร้อยละ 17 อยู่ในขั้นดี ร้อยละ 44 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 28 อยู่ในขั้นเลว และ ร้อยละ 6 อยู่ในขั้นแย่มาก

ภาพประกอบที่ 3 รหัสผ่านที่ใช้มากที่สุด สิบอันดับ

ภาพประกอบที่ 4 ความแข็งแกร่งของรหัสผ่านที่พบ

จะพบว่าบริษัทเหล่านี้ทราบถึงการถูกละเมิดข้อมูล หลังจากนั้น พวกเขาประกาศการค้นพบของพวกเขาต่อสาธารณชนADP, Facebook, LinkedIn, Twitter และ Yahoo บอกนักข่าวว่า พวกเขาได้รับการแจ้งเตือน และการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ถูกบุกรุกแล้ว ส่วน Google ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
หากคุณอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดเชื้อหรือไม่ การค้นหาโปรแกรมและไฟล์จะไม่เพียงพอ เพราะไวรัสทำงานซ่อนตัวอยู่เบื้องหลัง ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ และดาวน์โหลดแพทช์ล่าสุดสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงAdobe  และ Java โปรแกรมในเครื่องของคุณให้ทันสมัย


29/11/56

SRAN Dev Team

วันอาทิตย์, กันยายน 22

อุปกรณ์ป้องกันข้อมูลและการสอดแนมทางอินเทอร์เน็ต UN-Tracked

จุดกำเนิดของการทำ UN-Tracked ขึ้นก็ตอนที่นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ สโนว์เดน อดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรอง ชาวอเมริกัน ซึ่งได้ปล่อยข่าวรายละเอียดของการสอดแนมข้อมูลจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) ของสหรัฐ ให้กับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษ ว่าทาง NSA ได้มีการดักฟังรายการทางอินเทอร์เน็ตของผู้นำรวมถึงประชาชนทั่วโลกจากเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทใหญ่ชั้นนำของโลกไม่ว่าเป็น Google , Microsoft , Facebook , Yahoo , Youtube เป็นต้น

อีกทั้งการรุดหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารและการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอาจมีการดักรับข้อมูล (Sniffing) ทั้งในองค์กร ผ่านระบบ LAN และ Wireless LAN หรือ Wi-Fi และนอกองค์กรจากฝั่งผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) โดยอาจใช้เครื่องมือ (Tools) ที่สามารถอ่านวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Payload) จากการรับ-ส่งข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้  ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบฮาร์ดแวร์ที่สะดวกในการใช้งาน

คุณสมบัติ

1. เป็นอุปกรณ์ที่เข้ารหัสเส้นทางในการติดต่อสื่อสาร (Encryption Routing)
2. ป้องกันการดักฟังผ่านโครงข่ายภายในและอินเทอร์เน็ต (Anti Sniffer)
3. ป้องกันการตรวจตาม่ร่องรอยค่าไอพีแอดเดรสจาก Log file ของระบบ (Don't Tracking)
ด้วยคุณสมบัติทั้ง 3 รวมเรียก "UN Tracked" Defend Privacy Data and against Internet Surveillance

สิ่งที่ได้รับจากการใช้ "UN Tracked"
1. เมื่อใช้อุปกรณ์ UN-Tracked คุณจะปลอดภัยจากการดักข้อมูลไม่ว่าเป็นการดักข้อมูลจากเครือข่ายภายในองค์กร  เครือข่ายสาธารณะแบบไร้สาย  รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการให้ค่าไอพีแอดเดรส (Public IP) จากผู้ให้บริการ (ISP : Internet Services Provider)
2. มีความมั่นใจในการใช้ทุก Application บนสมาร์ทโฟนว่าจะมีการดักอ่านข้อมูลกลางทาง (MITM : Man In The Middle attack) ไม่ว่าเป็นการใช้งาน Browser IE , Chrome , Firefox , โปรแกรม Chat LINE , Whatapps MSN และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่  Facebook , Twitter , Instargram , youtube  เป็นต้น
3. Log file ที่ปรากฏในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์บริการอื่นๆ ที่เราเข้าไปใช้บริการจะไม่สามารถตรวจหาค่าไอพีแอดเดรสที่แท้จริงของเราได้
4. ป้องกันภัยจากโปรแกรมสคิปเพื่อติดตามตัวตนจากเราจากการเปิดบราวเซอร์ ประเภทพวก Java Script , ajax (เช่นพวก Web Analytic , Web Stats เป็นต้น หรือเป็นการป้องกันประเภท malicious exploit จากฝั่ง Server ที่ต้องการติดตามร่องรอยค่าไอพีแอดเดรสจากเรา โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเสริมใดๆ ก็สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้จากการใช้ UN-Tracked

จัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งานและสะดวกในการติดตั้งขนาดกะทัดลัดและสามารถรองรับการใช้งานได้หลายๆเครื่อง Client พร้อมกัน


ภาพที่ 1 UN-Tracked Hardware ขนาดเท่าของจริง

ภาพที่ 2 การติดตั้ง UN Tracked บนเครื่อข่าย
การติดตั้ง UN Tracked สามารถติดตั้งได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน การติดตั้งเหมือนกันคือฮาร์ดแวร์ UN-Tracked จะมีการ์ดแลน 10/100/1000 จำนวน 4 Port   ประกอบด้วย
Port ที่ 1 ETH0  ติดตั้งไปกับ Router  หรือ Switch  เพื่อรับค่า DHCP จาก Gateway ได้ส่วน Port 3 , 4 คือ ETH2, ETH3  สามารถติดตั้งรับ VLAN หากเป็นระบบเครือข่ายขนาดกลางและใหญ่  
ส่วน ETH1 ใช้สำหรับ UN-Tracked Interface  เพื่อใช้อำพรางตัวตนเพื่อป้องกันการดักฟังทุกกรณีและมีการเข้ารหัสบนเส้นทางการติดต่อสื่อสาร

  

ภาพที่ 3 คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ของ UN-Tracked ด้วยรุ่นที่ทำขึ้นสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน
ได้ถึง 50 เครื่อง

อีกหนึ่งการพัฒนาจาก SRAN Team สนใจเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออีเมลที่ info at gbtech.co.th

วันพุธ, กรกฎาคม 24

ตามล่ามัลแวร์

บทความนี้ไม่มีเจตนาทำให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเสื่อมเสียแต่อย่างใด แต่ต้องการเขียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง กับการติดเชื้อมัลแวร์ที่เป็นโครงข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ (Cyber Crime) ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาของประเทศไทยต้องตกเป็นเหยื่อกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นี้

จึงตั้งใจเพื่อเขียนขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงผู้ดูแลระบบถึงปัญหาเครื่องแม่ข่ายที่มีช่องโหว่และมีการเข้าถึงระบบโดยแฮกเกอร์สามารถนำมัลแวร์มาแพร่เชื้อได้ ดังนั้นหากเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปอาจทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปติดเชื้อตามกันได้

อีกทั้งเป็นแนวสืบสวนหาร่องรอยเส้นทางของมัลแวร์ถึงผลกระทบในการติดเชื้อรวมถึงช่องโหว่ที่ทำให้มัลแวร์เข้ามาติดในเครื่องคอมพิวเตอร์
อ่านเพื่อความบันเทิงและได้ความรู้

++++++++++++++++++++++++++
มัลแวร์ คืออะไร
++++++++++++++++++++++++++
คือ โปรแกรมไม่พึ่งประสงค์ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน (รวมถึงอุปกรณ์มือถือสมัยใหม่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน) ต้องสูญเสียความต่อเนื่องในการใช้งาน (Availability) , ความถูกต้องของข้อมูลและการสื่อสาร (Integrity) และสูญเสียความลับของข้อมูล (Confidentiality)

+++++++++++++++++++++++++++++++
เริ่มต้น จากการพบข้อมูล
+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เริ่มการวิเคราะห์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://school.obec.go.th/trimitvararam/picture/
และ
http://school.obec.go.th/pikul/2-%A2%E9%CD%C1%D9%C5%BA%D8%A4%A4%C5/23-%BA%D8%A4%C5%D2%A1%C3.html

(อันตรายหากเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไม่มีระบบป้องกันที่อัพเดทเพียงพอไม่ควรเข้าลิงค์ดังกล่าว)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประวัติการติดเชื้อ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดูค่าการจดทะเบียนโดแมน


เมื่อทำการค้นหาประวัติการติดเชื้อพบว่า

พบ
ประวัติที่เคยติดเป็นเว็บหลอกลวง Phishing เริ่มตั้งแต่ปี 2009 จนถึง 2012 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเว็บบอร์ด

ประวัติการติดเชื้อมัลแวร์

Malicious and Suspicious URLs

URLFirst Detected
http://school.obec.go.th//banmuangsuang/important.html2009-11-13 11:56:58
http://school.obec.go.th/amnuaykan3/2010-03-15 22:18:29
http://school.obec.go.th/anbs_saraburi/2009-05-03 16:45:54
http://school.obec.go.th/anubanbanmoh/2012-06-07 18:59:43
http://school.obec.go.th/artprathane2013-05-01 03:05:05
http://school.obec.go.th/banbangchang/mawnarak/pa2.htm2013-05-21 13:10:05
http://school.obec.go.th/bandonlao2013-05-07 01:55:14
http://school.obec.go.th/bandonlao/2009-09-26 06:24:49
http://school.obec.go.th/bankaengnabon/important.html2009-11-12 07:47:24
http://school.obec.go.th/bankhoadaeng2013-05-07 18:45:04
http://school.obec.go.th/banklongkhong/House.htm2013-07-17 21:20:08
http://school.obec.go.th/bankokenonglom2013-06-27 00:10:07
http://school.obec.go.th/bankokenonglom/2013-05-22 21:15:05
http://school.obec.go.th/banmuangsuang/important.html2009-11-12 10:02:02
http://school.obec.go.th/banpakae/important.html2009-11-11 07:04:28
http://school.obec.go.th/banrubprak/important.html2009-11-11 06:33:18
http://school.obec.go.th/bansanschool/da.html2012-06-08 08:01:07
http://school.obec.go.th/bnkham/DATA_SCHOOL/admin.html2013-05-27 15:30:11
http://school.obec.go.th/bnws2013-04-20 00:15:46
http://school.obec.go.th/bokluea/2013-01-29 04:45:06
http://school.obec.go.th/bokluea/?name=boss2013-03-18 23:35:08
http://school.obec.go.th/bsms/parvud.html2013-02-16 00:00:53
http://school.obec.go.th/hauykrai/2013-01-04 21:00:04
http://school.obec.go.th/hinkleung/test9.htm2013-01-26 00:09:25
http://school.obec.go.th/huakhao2013-07-03 00:34:30
http://school.obec.go.th/huayaungkk2/2009-09-29 06:00:49
ดูค่า MD5 ของไฟล์ที่ติดเชื้อเพื่อนำมาวิเคราะห์ (Malware Analysis)


URLMD5IPThreat
2013-07-23 19:12:53http://school.obec.go.th/nongpangtru_kan1/index3.htm...C0C5A98D3A155E58018D0648792C8873210.1.20.7THJS/TrojanDownloader.Iframe.NHP trojan
2013-07-23 05:03:53http://school.obec.go.th/donthongwittaya...939709D74D64CCB2FCCFE0691588364B210.1.20.7THTrojan-Downloader.JS.Agent.feo
2013-07-23 04:56:28http://school.obec.go.th/ns/pn22554.htm...888AFD2FE9F83A5D385A8A435ECCEDB5210.1.20.7THJS/Kryptik.BC trojan
2013-07-22 23:38:21http://school.obec.go.th/borihan/...FB0BD87A9D893E5CD9230D95DACC6D6F210.1.20.7THJS/TrojanDownloader.Shadraem.A trojan
2013-07-21 17:01:02http://school.obec.go.th/khaokling/data_bankhaokling/Food_Project_50.html...0A96F0D2843FFB46697031EDBAF70B89210.1.20.7THHTML/TrojanDownloader.IFrame trojan
2013-07-21 14:57:21http://school.obec.go.th/payakwit/scoutsimina52.html...F7C30FD9F865B4557BE1A31FDEA40527210.1.20.7THJS/Kryptik.CK trojan
2013-07-21 06:23:52http://school.obec.go.th/bukitjerae...5DBD43A93EB86D5B6A0840FFC355317E210.1.20.7THJS/IFrame.BH.gen
2013-07-20 21:41:59http://school.obec.go.th/suksapiset/tourchiengmai1.htm...E5EEAC34BB2F6E97774580045FEC0910210.1.20.7THJS/TrojanDownloader.HackLoad.AG trojan
2013-07-20 20:28:23http://school.obec.go.th/chauatschool...0F6FB069A9E258C069C49FB93B4DA468210.1.20.7THJS/TrojanDownloader.Agent.NTW trojan
2013-07-20 11:22:54http://school.obec.go.th/scispk/newsacti01.htm...52E080A5EBCC3F65769D84E3C7ED52EB210.1.20.7THHTML/IFrame.L

ประวัติการติดเชื้อมัลแวร์เมื่อทำการเรียกดูชื่อไฟล์ที่ติดเชื้อ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อทำให้เกิดการติดเชื้อมัลแวร์
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เมื่อมีทำการเรียกค่าโดแมนดังกล่าวจะมีการติดต่อสื่อสารไปยังโดแมนที่สร้างขึ้นเพื่อการโจรกรรมข้อมูล


ภาพช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลืองคือโดแมนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมัลแวร์ ซึ่งเป็นโครงข่ายของอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ (Cyber Crime) ประกอบด้วย
gxjamuwp .cz.cc
shkoztdm .cz.cc
qjpbdbmd .cz.cc
ziejpzrv .cz.cc
lfmzwijq .cz.cc
และตัวอันตรายที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกทีคือ marbit  dot com 

เมื่อทำการเรียกค่าเพื่อดูการตอบสนองข้อมูลฝั่งเว็บไซต์ให้บริการ


มีการตอบค่ากลับและมีการเปลี่ยนเส้นทางข้อมูลดังนี้เมื่อทำการตรวจสอบการเรียกค่าเว็บไซต์จะพบการเชื่อมโยงติดต่อไปยังโดแมนที่ถูกสร้างขึ้นเป็นมัลแวร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อ่อนแอติดเชื้อได้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างการเรียกค่าที่ติดเชื้อ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ช่องโหว่ที่พบทำให้มีการติดเชื้อ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. มาจาก Office Snapshot Viewer
- คำนิยามการเข้าถึงระบบ The Microsoft Office Snapshot Viewer ActiveX control allows remote attackers to download arbitrary files to a client machine 
- ช่องโหว่ CVE-2008-2463

2. MsVidCtl OverflowOverflow 
- คำนิยามการเข้าถึงระบบ in Microsoft Video ActiveX Control via specially-crafted data parameter
- ช่องโหว่ CVE-2008-0015

3. Adobe getIconStack-based buffer overflow 
- คำนิยาม in Adobe Reader and Acrobat via the getIcon method of a Collab object
- ช่องโหว่ CVE-2009-0927

4. Adobe util.printf overflowStack-based buffer overflow 
- คำนิยาม in Adobe Acrobat and Reader via crafted format string argument in util.printf
- ช่องโหว่ CVE-2008-2992

5. Adobe Collab overflow
- คำนิยาม Multiple Adobe Reader and Acrobat buffer overflows
- ช่องโหว่ CVE-2007-5659


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายชื่อไฟล์ที่พบประวัติการติดเชื้อ 
ชื่อ "donthongwittaya"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ซึ่งมีการตรวจสอบจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสได้ผลลัพธ์ดังนี้ https://www.virustotal.com/th/file/939709D74D64CCB2FCCFE0691588364B/analysis/

การแสดงอัตลักษณ์ไฟล์มัลแวร์ที่พบ

ตัวอย่างการแสดงผลของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสกับไฟล์ donthingwittayaข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://checkip.me/whomap.php?domain=school.obec.go.th
http://www.sran.net/statistic?q=school.obec.go.th
http://urlquery.net/report.php?id=3963804
https://www.virustotal.com/th/file/939709D74D64CCB2FCCFE0691588364B/analysis/
http://wepawet.iseclab.org/view.php?hash=41a7ee22c704e708cdb57362372c1699&t=1374610813&type=js
http://anubis.iseclab.org/?action=result&task_id=162d0bbf11f5d90d47de47d9e87f8eff7&format=html


23/07/56
Nontawattana  Saraman
SRAN Dev Team