สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity แบบ Non-Degree ขึ้น

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ที่ให้โอกาสทางสมาคม CIPAT ได้พัฒนาบุคคลากรในด้าน Cybersecurity ให้แก่ประเทศต่อไป

ในหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการ  CyberLab ตลอดระยะเวลา 4 เดือน