Pages

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28

กวีลูกทุ่ง - กลิ่นเกล้า


หวิวไผ่ลู่ลม ยืนชมขอบคันนา ไกลสุดตาฟ้าแดงเรื่อ
หอมกลิ่นฟาง กรุ่นเจือ แกมกลิ่นเนื้อน้องนาง ไม่จางสดใส


.. เห็นหนึ่งน้องนาง เอวบางรูปลอยลม ชวนให้ชมชิดเชยใกล้
ผิวผ่องงามประไพ .. ดูอ่อนไหวพริ้งพราว สาวชาวนาเอย

.. ผมสลวยสวยขำดำเป็นเงา พี่ขอให้นามตัวเจ้า แม่โพสพทรามเชย
อย่าหานางน้องใดไหนเลย เทียบเกยแข่งขันเคียงคู่ ต้องอายอดสูรวงทองเทวี
หอมกลิ่นเกล้านาง เจือจางกลิ่นลั่นทม ลอยกรุ่นลมหวังใจพี่ ถึงอยู่นานกี่ปี
มีแม่ศรีแนบกาย ขอตายบ้านนา


จากบทเพลงกลิ่นเกล้า ของ นริศ อารีย์ เนื้อเพลงอันเป็นดั่งบทกวี โดย ครูไพบูลย์ บุตรขัน
สวยงามมากครับ

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 24

Cloud Computer Authentication Services

การระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ที่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานหากไม่มีการทำการระบุตัวตนก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด มีผู้ใช้งานเป็นใครได้เลย ซึ่งหากมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในองค์กรนั้นก็จะสร้างปัญหาไม่น้อยหากไม่สามารถระบุผู้ใดที่ต้นเหตุของการกระทำผิดได้ อีกทั้งอาจจะมีผลต่อกฏหมายในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน

ทางกลุ่มพัฒนาวิจัย SRAN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการระบุตัวตนขึ้น จึงได้พัฒนาและจัดทำระบบระบุตัวในรูปแบบใหม่ผ่านทาง Cloud computing โดยใช้ code name ในการพัฒนาสิ่งนี้ว่า "SRAN Caribou"

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ "SRAN Caribou" มาใช้ในการระบุตัวตน

1. ประหยัด
หลายหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ที่มีขนาดกลางและเล็กในประเทศไทย ยังขาดระบบระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากงบประมาณในการจัดทำค่อนข้างสูง ด้วยเหตุว่าอุปกรณ์ในการจัดทำระบบระบุตัวตนนั้นยังจำเป็นต้องใช้เครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง SRAN Caribou เป็นระบบ Cloud Computer ที่ออกแบบมาใช้เพื่อลดต้นทุนการระบุตัวตนผู้ใช้งานหน่วยงานจึงจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อไปได้เมื่อเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบมาติดตั้งและใช้งานเองในปัจจุบัน

2. มีประสิทธิภาพ
เรื่องการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ที่ดีควรระบุได้ว่า ใคร (who) , ทำอะไร (what) , เวลาใด (when) ที่ไหน (where) ได้ถึงจะสามารถที่จะสืบหาประวัติ และ ร่องรอยในการกระทำความผิดจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็มีส่วน ใคร (who) หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องระบุแค่ว่าเป็น IP Address อย่างเดียวหรือไม่ หรือค่า MAC Address ในตัวเครื่องซึ่งให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นควรเพิ่มเรื่อง Account รายชื่อผู้ใช้งานไปด้วยก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับองค์กรมากขึ้น ดังนั้นหากจะนำเอาชื่อผู้ใช้งานในองค์กรมาระบุตัวตนนั้น ก็จะติดปัญหาเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่กล่าวไป ระบบที่สามารถแยกแยะรายชื่อในการระบุตัวตนได้นั้นมีราคาค่อนข้างสูง

3. สะดวกสบาย
การออกบบอยู่ในรูปแบบของ Services ทำให้ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในส่วนการติดตั้งซอฟต์แวร์และจัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) มาใช้ในองค์กร ดังนั้นจะเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการและใช้งาน

ด้วยเหตุผลหลักที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลที่ทางทีมพัฒนา SRAN ได้มีการคิดค้นระบบการระบุตัวตนที่ประหยัดต้นทุนและสามารถใช้งานได้ มีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น โดยจัดทำขึ้นในรูปแบบ SaaS (Software as a Services) ผ่านระบบ Cloud Computing โดยที่ผู้ใช้งาน หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์
ดังแผนภาพ
ภาพที่ 1 แผนภาพการใช้งานระบบ SRAN | Caribou ใช้สำหรับการระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จะเห็นว่าจะแทนคำว่า site 1 , site 2 คือ หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร หรือ โรงเรียน นั้นเอง ดังนั้นหากต้องการจะทำการระบุตัวตนจะทำได้โดยผ่านช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปยังศูนย์ Data Center ที่เป็นที่ตั้งของระบบ Cloud Computing ที่ใช้ SRAN Caribou อยู่จะทำให้ในแต่ละไซต์งานสามารถทำการระบุตัวตนได้
เมื่อได้มีการระบุตนการใช้งานขึ้นแล้วในแต่ละไซต์จะมีผู้ดูแลไซต์ขึ้นมา 1 account ที่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่บริหารจัดการพนักงาน / นักเรียน อื่นๆ ที่อยู่ภายใน หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร หรือ โรงเรียนได้เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ SRAN Caribou | Cloud Computer Authentication Services
1. สามารถบริหารจัดการ account ผู้ใช้งานผ่านระบบศูนย์กลางได้โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. สามารถออกรายงาน
- ผลการ Login ตามรายชื่อ account และระยะเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ต / เลิกใช้ ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต
- การใช้งานปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ปริมาณการ upload และ ปริมาณ Download ซึ่งรายงานผลตามรายชื่อผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ได้
- จัดเรียงลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลการใช้งาน (Bandwidth) ได้จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต มากไปน้อย
- สืบค้นหาประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากรายชื่อ account ได้
3. ในฝั่งผู้ใช้งานไม่ต้องมีระบบ Radius Server หรือ Active Directory (Domain Controller) ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้
4. ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ ที่ฝั่งผู้ใช้งาน (User)
5. ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานผ่าน Web Portal กลางที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ account ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ เพิ่มเติม

ตัวอย่างหน้าจอบริหารจัดการระบบที่จัดทำขึ้นแล้วที่บริษัท Global Technology Integrated


ภาพที่ 2 หน้าจอระบบบริหารจัดการ จะพบว่ามีการจัดเรียงรายชื่อพนักงานบริษัท Global Technology Integrated ชื่อ user ที่ใช้ออกอินเทอร์เน็ต ค่าไอพี (Private IP Address) ค่า MAC Address วันเวลาที่ผู้ user login ใช้งานอินเทอร์เน็ต


ภาพที่ 3 จะมีการออกรายงานผล ปริมาณข้อมูลการใช้งาน Bandwidth ของแต่ละ user วันเวลาที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตภายในบริษัท และ ทำการเลิกใช้อินเทอร์เน็ต การรวมค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปริมาณข้อมูล upload / download


คุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้หากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ควรมีระบบ Firewall ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในส่วนการระบุตัวตนได้ หากไม่มีทาง SRAN สามารถแนะนำได้ที่เบอร์ 02-982 5445 เพื่อที่ให้หน่วยงานของท่านได้มีการระบุตัวตนได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 10

หลังฉาก


เมื่อหนังเรื่องหนึ่งจบ และเป็นหนังที่เราถูกใจประทับใจเราคงต้องรออ่านส่วนประกอบต่างๆของหนังเรื่องนั้นได้แก่ใครเป็นผู้กำกับ ใครเขียนบท นักแสดงนำ และนักแสดงสมทบ รวมไปถึงช่างเทคนิคต่างๆ ที่คอยประคองสร้างหนังเรื่องนั้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นจนทำให้เราประทับใจได้ เช่นเดียวกันหลายๆ งานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมนั้นก็ย่อมมีงานที่ประทับใจที่มิใช่คนดูแต่ประทับใจในแง่ความรู้สึกของตนเอง และความรู้สึกของสังคมที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อสารมวลชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อย้อนความหลังก็จะเห็นภาพแห่งความสุข ที่เราได้มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ เราอดที่จะคิดไม่ได้ว่าฉันเองก็ยืนอยู่ตรงนั้น และทำโน่นทำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของงาน ถึงแม้ในงานบางชิ้นเราเป็นเพียงองค์ประกอบย่อย แต่ถึงอย่างไรส่วนเล็กๆที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็ยังสร้างความประทับใจเราได้ในคืนวันที่ผันผ่านไป

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทั้งสิ้น แล้วแต่ใครจะมองเห็นการกระทำในช่วงนั้นหรือไม่ บางคนอาจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หากมีการพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่ตนเองมีส่วนร่วมอยู่ก็เป็นได้ ถึงแม้ตนเองอาจเป็นท้ายขบวนที่แทบจะไม่มีใครมองเห็น แต่ตนเองย่อมรู้แก่ใจว่าวันเวลานั้นชั่งเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากในชีวิตของเขา

ไม่ต่างอะไรกับผมในปัจจุบันหากมองย้อนกลับไป ในหลายๆเหตุการณ์ หากคิดโยงใยความสัมพันธ์ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ก็จะพบว่ากว่าที่จะมีวันนี้ได้ ก็ย่อมมีอดีตที่เป็นการกระทำวีระกรรมของเรามาในวันวานนั้นเอง

ดังเช่นวันนี้เมื่อได้พบข่าว "ไอซีที ส่งกองไซเบอร์สเกาท์ ร่วมงานครบรอบ100ปีลูกเสือไทย"


เนื้อหา
กระทรวงไอซีที ส่งกองลูกเสือไซเบอร์สเกาท์ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา​มของลูกเสือ ในวันครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย....

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และผู้บริหารกระทรวงฯ นำกองลูกเสือไซเบอร์ รวมกว่า 40 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครไซเบอร์สเกาท์ (CyberScout)เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 1 ก.ค.2554 ที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ ในปีนี้ยังถือเป็นวันครบรอบ 100 ปีของลูกเสือไทยอีกด้วย

*ไทยรัฐออนไลน์ เมื่อ 5 กรกฎาคม 2554,16.43 น.


เป็นส่วนหนึ่งที่อ่านแล้วผมรู้สึกยิ้มและคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรในการเรียนการสอนการขยายผลแกนนำ อาสาสมัคร และการเข้าค่าย หลักสูตรเกิน 50%ที่ผมได้ทุ่มเทเขียนขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เอง ผ่านมาเกือบ 6 เดือน โครงการเกิดขึ้นและได้เสียงตอบรับที่ดีกับอาจารย์(แกนนำ)ในแต่ละภูมิภาค ถึงงานนี้แทบไม่เคยเห็นผมเลยแต่ก็รู้สึกว่าหลักสูตรที่ทำขึ้นมันเป็นจริงขึ้นมาแล้ว

http://www.cyberscout.in.th/information.php

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman