Pages

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 24

Cloud Computer Authentication Services

การระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ที่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานหากไม่มีการทำการระบุตัวตนก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด มีผู้ใช้งานเป็นใครได้เลย ซึ่งหากมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในองค์กรนั้นก็จะสร้างปัญหาไม่น้อยหากไม่สามารถระบุผู้ใดที่ต้นเหตุของการกระทำผิดได้ อีกทั้งอาจจะมีผลต่อกฏหมายในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน

ทางกลุ่มพัฒนาวิจัย SRAN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการระบุตัวตนขึ้น จึงได้พัฒนาและจัดทำระบบระบุตัวในรูปแบบใหม่ผ่านทาง Cloud computing โดยใช้ code name ในการพัฒนาสิ่งนี้ว่า "SRAN Caribou"

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ "SRAN Caribou" มาใช้ในการระบุตัวตน

1. ประหยัด
หลายหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ที่มีขนาดกลางและเล็กในประเทศไทย ยังขาดระบบระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากงบประมาณในการจัดทำค่อนข้างสูง ด้วยเหตุว่าอุปกรณ์ในการจัดทำระบบระบุตัวตนนั้นยังจำเป็นต้องใช้เครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง SRAN Caribou เป็นระบบ Cloud Computer ที่ออกแบบมาใช้เพื่อลดต้นทุนการระบุตัวตนผู้ใช้งานหน่วยงานจึงจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อไปได้เมื่อเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบมาติดตั้งและใช้งานเองในปัจจุบัน

2. มีประสิทธิภาพ
เรื่องการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ที่ดีควรระบุได้ว่า ใคร (who) , ทำอะไร (what) , เวลาใด (when) ที่ไหน (where) ได้ถึงจะสามารถที่จะสืบหาประวัติ และ ร่องรอยในการกระทำความผิดจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็มีส่วน ใคร (who) หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องระบุแค่ว่าเป็น IP Address อย่างเดียวหรือไม่ หรือค่า MAC Address ในตัวเครื่องซึ่งให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นควรเพิ่มเรื่อง Account รายชื่อผู้ใช้งานไปด้วยก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับองค์กรมากขึ้น ดังนั้นหากจะนำเอาชื่อผู้ใช้งานในองค์กรมาระบุตัวตนนั้น ก็จะติดปัญหาเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่กล่าวไป ระบบที่สามารถแยกแยะรายชื่อในการระบุตัวตนได้นั้นมีราคาค่อนข้างสูง

3. สะดวกสบาย
การออกบบอยู่ในรูปแบบของ Services ทำให้ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในส่วนการติดตั้งซอฟต์แวร์และจัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) มาใช้ในองค์กร ดังนั้นจะเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการและใช้งาน

ด้วยเหตุผลหลักที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลที่ทางทีมพัฒนา SRAN ได้มีการคิดค้นระบบการระบุตัวตนที่ประหยัดต้นทุนและสามารถใช้งานได้ มีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น โดยจัดทำขึ้นในรูปแบบ SaaS (Software as a Services) ผ่านระบบ Cloud Computing โดยที่ผู้ใช้งาน หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์
ดังแผนภาพ
ภาพที่ 1 แผนภาพการใช้งานระบบ SRAN | Caribou ใช้สำหรับการระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จะเห็นว่าจะแทนคำว่า site 1 , site 2 คือ หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร หรือ โรงเรียน นั้นเอง ดังนั้นหากต้องการจะทำการระบุตัวตนจะทำได้โดยผ่านช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปยังศูนย์ Data Center ที่เป็นที่ตั้งของระบบ Cloud Computing ที่ใช้ SRAN Caribou อยู่จะทำให้ในแต่ละไซต์งานสามารถทำการระบุตัวตนได้
เมื่อได้มีการระบุตนการใช้งานขึ้นแล้วในแต่ละไซต์จะมีผู้ดูแลไซต์ขึ้นมา 1 account ที่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและกำหนดสิทธิต่างๆ ที่บริหารจัดการพนักงาน / นักเรียน อื่นๆ ที่อยู่ภายใน หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร หรือ โรงเรียนได้เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ SRAN Caribou | Cloud Computer Authentication Services
1. สามารถบริหารจัดการ account ผู้ใช้งานผ่านระบบศูนย์กลางได้โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. สามารถออกรายงาน
- ผลการ Login ตามรายชื่อ account และระยะเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ต / เลิกใช้ ระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต
- การใช้งานปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ปริมาณการ upload และ ปริมาณ Download ซึ่งรายงานผลตามรายชื่อผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ได้
- จัดเรียงลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลการใช้งาน (Bandwidth) ได้จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต มากไปน้อย
- สืบค้นหาประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากรายชื่อ account ได้
3. ในฝั่งผู้ใช้งานไม่ต้องมีระบบ Radius Server หรือ Active Directory (Domain Controller) ก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้
4. ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ ที่ฝั่งผู้ใช้งาน (User)
5. ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานผ่าน Web Portal กลางที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ account ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ เพิ่มเติม

ตัวอย่างหน้าจอบริหารจัดการระบบที่จัดทำขึ้นแล้วที่บริษัท Global Technology Integrated


ภาพที่ 2 หน้าจอระบบบริหารจัดการ จะพบว่ามีการจัดเรียงรายชื่อพนักงานบริษัท Global Technology Integrated ชื่อ user ที่ใช้ออกอินเทอร์เน็ต ค่าไอพี (Private IP Address) ค่า MAC Address วันเวลาที่ผู้ user login ใช้งานอินเทอร์เน็ต


ภาพที่ 3 จะมีการออกรายงานผล ปริมาณข้อมูลการใช้งาน Bandwidth ของแต่ละ user วันเวลาที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตภายในบริษัท และ ทำการเลิกใช้อินเทอร์เน็ต การรวมค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปริมาณข้อมูล upload / download


คุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้หากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร / โรงเรียน ควรมีระบบ Firewall ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในส่วนการระบุตัวตนได้ หากไม่มีทาง SRAN สามารถแนะนำได้ที่เบอร์ 02-982 5445 เพื่อที่ให้หน่วยงานของท่านได้มีการระบุตัวตนได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

ไม่มีความคิดเห็น: