Pages

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 12

Anonymous Router : Untracked เราเตอร์ล่องหน

การตั้งค่า

 1. ทำการ Restore OpenWrt firmware ไปยัง เครื่อง router ซึ่งดูรุ่นตามตารางนี้ Table of Hardware
 2. ทำการ SSH ไปยัง OpenWrt router and install package dependency โดยมีขั้นตอนดังนี้
  opkg update
  opkg install libevent2-openssl libevent2 libminiupnpc libnatpmp tor-alpha tor-alpha-fw-helper tor-alpha-geoip
  
 3. ทำการ Configure network configuration file, ไปที่ /etc/config/network
  config interface 'Untracked'
    option proto 'static'
    option ipaddr '172.16.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'
  
 4. ทำการ Configure firewall zone configuration file, append ไปที่ /etc/config/firewall
  config zone
    option name 'Untracked'
    option network 'Untracked'
    option input 'REJECT'
    option output 'ACCEPT'
    option forward 'REJECT'
    option conntrack '1'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-DHCP'
    option src 'Untracked'
    option proto 'udp'
    option dest_port '67'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-DNS'
    option src 'Untracked'
    option proto 'udp'
    option dest_port '9053'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-Transparent'
    option src 'Untracked'
    option proto 'tcp'
    option dest_port '9040'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
  config rule
    option name 'Allow-Tor-SOCKS'
    option src 'Untracked'
    option proto 'tcp'
    option dest_port '9050'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'
  
 5. ทำการ Configure tor (Untracked) dhcp network, ไปยัง /etc/config/dhcp
  config dhcp Untracked
    option interface  Untracked
    option start    100
    option limit    150
    option leasetime  1h
  
 6. ทำการ Configure torrc file
  RunAsDaemon 1
  DataDirectory /var/lib/tor
  User Untracked
  VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
  TransPort 9040
  TransListenAddress 172.16.1.1
  DNSPort 9053
  DNSListenAddress 172.16.1.1
  TrackHostExits .
  TrackHostExitsExpire 1800
  StrictExitNodes 1
  ExitNodes {de},{ru},{us},{fr},{gb},{at},{in},{br},{it},{ua}
  
 7. ทำการ Configure tor startup, ไปยัง /etc/rc.local
  sleep 10; 
  /etc/init.d/tor start
  
 8. ทำการ Configure wireless configuration use tor network, ปรับเปลี่ยนค่า /etc/config/wireless
  config wifi-iface
    option device 'radio1'
    option mode 'ap'
    option encryption 'psk-mixed'
    option key 'xxxxxxxx'
    option ssid 'UNT'
    option network 'Untracked'
  
 9. ทำการ Configure ปรับเปลี่ยน firewall rule (iptables),  ปรับเปลี่ยนค่า /etc/firewall.user
  enable_transparent_tor() {
   iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan1 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 9053
   iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan1 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040 
  }
  enable_transparent_tor

SRAN Dev Team

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5

ในวันที่ CAT บางรักไฟดับ

ช่วงเที่ยงของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลได้เข้าไปยังอาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่อาคารทั้งหมด ซึ่งกลุ่มม๊อบพยายามเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า เป็นการทำอารยะขัดขืน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นส่งผลให้การสื่อสารที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้มีผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะเราเตอร์หลักที่ใช้ทำงานเป็นเกตเวย์ประเทศ ซึ่งในต่างประเทศเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “Internet Outage” โดยที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกินเวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งผลกระทบอะไรบ้างนั้น
ผมลองมานั่งเขียนดูเผื่อว่าท่านผู้อ่านจะได้นึกภาพตามไปด้วยกันได้ถูกต้อง และช่วยประเมินในความเสียหายได้บ้าง

ภาพแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมติดต่อข้อมูลของทางทรูอินเทอร์เน็ต 
เรียบเรียงผลกระทบ ดังนี้
1. ผลกระทบการเชื่อมข้อมูล ผ่าน AS4651
AS4651 เป็น Gateway ที่สำคัญของประเทศตัวหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลในวันที่เกิดขึ้น พบว่า AS4651 มีจำนวน IPv4 ที่ให้บริการจำนวน 15,104 ค่า ข้อมูลทั่วไปจากลงทะเบียน ชื่อที่อยู่และผู้ติดต่อของ AS4651
person:     IP-network CAT Telecom
nic-hdl:    IC174-AP
e-mail:     ip-noc@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

person:     THIX network staff CAT Telecom
nic-hdl:    TC476-AP
e-mail:     admin-thix@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง ASN ทั้งในและต่างประเทศ
ประวัติของสถานะการเชื่อมต่อข้อมูล

กราฟแสดงสถานะการติดต่อสื่อสารของ AS4651 ดูย้อนหลัง 90 วัน และค่า Upstreams สำหรับ AS4651 
จากกราฟจะพบว่าในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการหยุดการใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งกราฟจะดิ่งตกตัดค่าเป็น 0 ขาดการติดต่อกับ ASN อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AS4651 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการเชื่อมโยงการติดต่อข้อมูลทั้งหมด 112 การเชื่อมโยงผ่าน Protocol BGP Peering 

ตัวอย่างบางส่วนของเครือข่ายที่เชื่อมติดต่อกับ AS4651 


เมื่อทำการพิจารณาทั้งหมดจาก 112 เครือข่ายพบว่ามีโครงข่ายในประเทศไทยที่กระทบถึง 28 โครงข่ายประกอบด้วย (วัดค่าจากตอนเหตุการณ์ปิดการสื่อสารในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556) ดังนี้ 
1. True : AS7470 
2. CAT 1 : AS9931 
3. BB-BroadBand (UIH) : AS38794 
4. 3BB : AS45758 
 5. INET : AS4618 
6. World Net : AS4765 
7. Jasmine : AS7616 
8. CSloxinfo : AS4750 
9. DTAC : AS9587 
10. KIRZ : AS24187 
11. Milcom : AS3888 
12. ServeNET : AS45413 
13. Proimage Engineering : AS23884 
14. Symphony Communication AS132876 
15. Loxley Wireless : AS45142 
16. Smart Corp : AS4741 
17. Nettree : AS45456 
18. NIPA : AS45328 
19. CAT 2 : AS131090 
20. My Telecom Group : AS24491 
21. TT&T : AS55465 
22. Fiber To the Home : AS9413 
23. PTT ICT : AS55403 
24. SiamData : AS56309 
25. A-Net : AS4776 
26. 101 Global : AS45606 
27. NTTCTNET : AS38566 
28. Uni-Net : AS4621 

** ที่สำคัญอันเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คือ True : AS7470 , 3BB , DTAC , CAT (Data Center) และ Uni-Net โครงข่ายฝั่งมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

2. ผลกระทบต่อ AS9931
AS9931 เป็น Router ตัวสำคัญตัวหนึ่งของบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ “CAT Telecom” เนื่องจาก Router ตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อให้กับหน่วยงานต่างทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความสำคัญไม่น้อยไปกว่า AS4651 และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ของหน่วยงานทั้ง ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จะสร้างความเสียหายมากกว่า AS4651 ด้วยหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำงาน ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ AS9931

ข้อมูลเบื้องต้น AS9931

person:     Serthsiri Khantawisoote
address:    Data Communication Department, CAT
address:    Bangkok 10501
country:    TH
phone:     +66-2-237-4300
fax-no:     +66-2-506-3186
e-mail:     kserth@cat.net.th
nic-hdl:    SK79-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    hostmaster@apnic.net 20000320
source:     APNIC

person:     Tanussit Klaimongkol
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    CAT Bangkok 10501
address:    Thailand
country:    TH
phone:     +66-2-2374300
fax-no:     +66-2-5063186
e-mail:     ktanus@cat.net.th
nic-hdl:    TK38-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    ktanus@cat.net.th 20000215
source:     APNIC
ข้อมูลเชิงสถิติของ AS9931 จำนวนค่า IPv4 ที่ให้บริการมีจำนวน 198,912 ค่าAS9931 มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 41 เครือข่าย ซึ่งโดยมากเป็นเครือข่ายในประเทศไทยและเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเป็นต้น

ดังตัวอย่างเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ AS9931 ดังนี้รายการเครือข่ายที่มีการเชื่อมติดต่อกับ AS9931 

จะเห็นได้ว่า AS9931 จะกระทบต่อหน่วยงานต่างๆภายในประเทศไทยจำนวนมาก ได้แก่ สถาบันการเงิน เช่น
- ภาคธนาคารประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น
- สายการบิน ประกอบด้วย การบินไทย , Bangkok Airway เป็นต้น 
- กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
- รัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา และ การไฟฟ้าภูมิภาค 

อีกทั้งส่งผลกระทบไปยังผู้ให้บริการต่างประเทศที่มีการเชื่อมสัญญาณมาที่ AS9931 เช่นประเทศลาว และกัมพูชา ก็ได้รับผลกระทบต่อการขาดการติดต่อสื่อสารเนื่องจากไฟฟ้าในอาคาร กสท บางรักถูกตัดไฟอีกด้วย หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นอันมาก