Pages

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 17

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมส์เมอร์เป็น White Hackers

 วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมส์เมอร์เป็น White Hackers ได้มีการจัดงานวิถีใหม่ ออนไลน์บนเวทีใหญ่ ในเรื่อง “เปลี่ยนเหล่าบรรดาเกมส์เมอร์ให้เป็นนักรบไซเบอร์ Transform gamers to White Hackers”

จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และ ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ได้เชิญทีมงานบริษัททูนาเบิล โปรเจค ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เป็นส่วนงานที่สร้างสรรค์แห่งปี

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:30  ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กับ สมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ RMUTSB ให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ RMUTSB เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

เพื่อสนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลใน RMUTSB ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็น ผู้นำของกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากล (Cyber Security Laboratory on-line Platform) สำหรับการรองรับการฝึกอบรม และทดสอบ ในรูปแบบเทรนนิ่งในศูนย์ฝึกอบรมและแบบออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม