Pages

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20

Open Source Winnersหลักการเลือก Open Source Project ที่ประสบความสำเร็จ

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ How To Tell The Open Source Winners From The Losers
ในอนาคตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นโลกของ Open source ที่คิดอย่างนั้นก็เพราะ เราไม่แน่ใจว่า software Close Source นั้นจะมีการฝัง backdoor หรือไม่ ?

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

ไม่มีความคิดเห็น: