Pages

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 16

บรรยายภัยคุกคามสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลให้นักศึกษา

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีโอกาสได้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ได้เปิดเผยการโจมตีของแฮกเกอร์ในการโจมตีในยุคไซเบอร์ ถือว่าเป็นภัยคุกคามสมัยใหม่ที่คนในยุคดิจิทัลต้องรู้เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: